Kenmerken Groene Waardesysteem

Op deze pagina treft u puntsgewijs de belangrijkste kenmerken aan van het Groene waardesysteem. Klik op een onderwerp om de onderliggende tekst zichtbaar te maken. 
De afbeelding rechts is een voorbeeld van een organisatievorm passend bij het Groene waardesysteem.

Wat is de essentie van het Groene Waardesysteem?

Kernwaarden:
Relativistisch, socio-centrisch, gelijkheid
Paradigma:
Gemeenschap: “We worden”
Wereldbeeld:
De wereld is een gedeelde leefgemeenschap voor de gehele mensheid die moeder Aarde als haar thuis samen deelt.
Levensmotto:
“Ik offer mezelf op om nu geaccepteerd te worden door de groep”
Levensthema:
Welzijn, liefde, zingeving, persoonlijke groei en in harmonie leven met anderen en de aarde.
Levensinstelling:
Ik voel dus ik leef en iedereen is in essentie gelijk.

Wat is de oorsprong van het Groene Waardesysteem?

Periode:
200 jaar geleden
Plaats:
Frankrijk en Duitsland
Grondleggers:
Filosofen vanuit stromingen die enerzijds de mens als onderdeel van de natuur zien, en anderzijds de mens zien als degene die zijn eigen rol in het existentiële spel bepaalt.
Als reactie op:
In de snelle, dynamische en materialistische wereld van Oranje dringt langzaam het besef door dat materiële weelde alleen niet meer toereikend is voor een bevredigend bestaan. Ook worden de grenzen van de maakbare wereld zichtbaar. Het besef groeit dat niet alles met rede en ratio te verklaren en op te lossen is en dat complexe – door de mens veroorzaakte problemen – meer vragen dan alleen cognitief verstand. Naast de de bereikte tastbare welvaart wordt ook de behoefte aan het meer voelbare welzijn aangewakkerd. Hierdoor gaat men zich interesseren in de binnenwereld van de mens en neemt het bewustzijn over gevoelens toe. In deze gevoelswereld beseft men dat ieder mens in feite gelijk is en dat iedereen recht heeft op een goed bestaan. Rijkdom mag worden gedeeld en het is de verantwoordelijkheid van de goed bedeelden om voor de minder bedeelden te zorgen. Daarnaast wordt de wereld in een nog bredere context gezien. Waar de wereld in Oranje als marktplaats wordt gezien, ziet Groen haar als een wereldgemeenschap waarin iedereen in essentie gelijk is en waarin we collectief zorg hebben te dragen voor de zorg van onze planeet.

Wat ontwikkelt zich in de mens bij activering van het Groene waardesysteem?

Introspectie, innerlijk gevoelsleven, empathische vermogens, groeps- en consensusgericht denken en doen en ruimdenkendheid.

Wat zijn kenmerken van de historische ontwikkeling van het Groene waardesysteem?

Energiebronnen:
“Groene energie (zonne- en windenergie) en biomassa.
Hoogtepunten:
Romantiek, existentialisme, flower power, maatschappelijke vernieuwing in de jaren zestig en New Age beweging.
Dieptepunten:
Politieke correctheid, narcisme, naïviteit, blind vertrouwen in consensus en afzonderend sektarisme.
Economie:
Duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Religie:
Spiritualiteit, iedereen kan zich toegang verschaffen tot zijn goddelijke kern door zichzelf te leren kennen.
Cultuurthema:
Uitdrukking van gevoelswaarde en het onderbewuste.
Kunststromingen:
Romantiek, Expressionisme, Cobra en New Age vredesbeweging.
Leiders:
Maatschappelijke spreekbuis/woordvoerder, goeroe, idealist, servant leader en activist.
Uitvinding:
Poldermodel en politieke derde weg.
Vernieuwing:
Milieubewustzijn, acceptatie homoseksualiteit en allochtonen, new age en seksuele vrijheid.

Wat zijn manifestaties van Groen als dominante waardesysteem in onze leefomgeving?

Leefgemeenschapsvormen:
Communes, Verenigde Naties en NGO’s.
Leefgemeenschappen:
Scandinavië, Nederland, Canada, Californië en België.
In Nederland:
Progressief links, new age en milieugroeperingen.

Wat zijn de algemene kenmerken van het Groene waardesysteem?

 • Streven naar harmonie, eenheid en consensus
 • Verwantschap, delen en aaneensluiting
 • Ecologisch en milieubewust
 • Egalitair, relativistisch en politiek correct
 • Idealistisch, humanistisch en pacifistisch
 • Tolerantie en acceptatie van verschillende opvattingen
 • Emotioneel, sensitief en zorgzaam
 • Persoonlijke groei, spiritueel & introspectie
 • Ideologisch en aandacht voor leefomgeving en planeet
 • Ontwikkelen (mede)menselijkheid en sociale netwerken
 • Procesoriëntatie, communicatie en dialoog
 • Delen van kennis, decentralisatie en bottom up

Hoe herken je de aanwezigheid van Groen?

Groen herken je aan het streven naar harmonie en innerlijke verrijking en aan de behoefte om “werkelijk” (op gevoelsniveau) contact met elkaar te maken. Groen laat de ander in zijn (m/v) waarde en werkt graag samen om de ontwikkeling van het individu te bevorderen, zodat het individu kan worden wie hij/zij in essentie is. Groen staat open voor alles wat zich voordoet en accepteert verschillen tussen mensen en meningen.

Hoe herken je de afwezigheid van Groen?

Gemeenschappelijke waarden en normen ontbreken. Er is weinig gevoel voor samen en er is sprake van een gebrek aan relationeel contact. Het gevoelsleven doet niet mee of wordt ontkend, vermeden en/of niet serieus genomen. Men praat vooral over mensen en niet met mensen. Gesprekken zijn gecentreerd rondom resultaat, functionaliteit en feiten en nemen de menselijke dimensie niet ogenschouw.

Hoe ga je om met het Groene waardesysteem?

Groen is procesgericht en het is daarom belangrijk het proces voorrang te geven boven het resultaat. Maak ruimte om gevoelens, belevingen en ervaringen te bespreken waardoor mensen kunnen leren. Voorbij de doelgerichtheid mogen en kunnen adresseren wat er speelt op het gevoelsniveau en daar aansluiting met elkaar vinden is essentieel. Houdt oog voor de groep en de voorkeur voor harmonie. Sluit niemand uit en laat iedereen het woord doen indien gewenst.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Groene waardesysteem?

Ruimte bieden voor reflectie. Het delen van gevoel en openheid bevorderen. Echt contact maken, in plaats van alleen de ‘zaak’ bespreken. Mensen de vrijheid gunnen om zichzelf te uiten. Accepteren van verschillende denkbeelden en standpunten. Alles op waarde inschatten en benoemen.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Groene waardesysteem?

Teveel sturen op resultaat, feiten, cijfers en het werk. Mensen typeren, categoriseren en in een hokje stoppen. Jezelf voorop stellen.

Vanuit essentie is Groen niet goed of fout. Groen is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Groen.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Groene Waardesysteem?

De aandacht voor gevoel en innerlijke ontwikkeling. Behoefte aan gemeenschappelijkheid en samen. Persoonlijke ontwikkeling als basis voor collectieve ontwikkeling. Acceptatie van verschillen. Aandacht, zorg en compassie voor alle mensen en de planeet. Open, liefdevol, warm, empathisch en behulpzaam.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Groene Waardesysteem?

Sussend, conflictmijdend, zacht en betuttelend. Conflicten blijven onder tafel omdat men de harmonie voorop heeft staan en deze niet wil verstoren. Als Groen de eigen wijsheid als waarheid gaat zien wordt het beperkend en exclusief en sluit het iedereen uit die niet Groen is. Door het continu zoeken naar consensus en de behoefte om iedereen te includeren kunnen gesprekken lang duren en worden er geen resultaten behaald.

Welke vooroordelen kunnen andere waardesystemen hebben als ze kijken naar het Groene waardesysteem?

 • Paars kan Groen ervaren als zeer consensusgericht en te harmonieus, waardoor er in de ogen van Paars weinig ruimte is voor natuurlijke orde(ning). Groen is volgens Paars heel erg in het hier en nu en houdt te weinig rekening met oorspronkelijke tradities en verhoudingen.
 • Rood kan Groen zien als traag, vaag en onduidelijk. Groen wordt door Rood vaak ervaren als broeikas: het is overdreven gevoelsmatig en conflicten worden niet opgelost en uitgesproken waardoor het onderhuids maar blijft broeden. Het gebrek aan daadkracht en actiegerichtheid van Groen kan Rood ook irriteren.
 • Blauw heeft moeite om de procesmatige kant van Groen te erkennen. Blauw vindt dat Groen teveel aandacht besteed aan intermenselijke relaties en de regels, afspraken, procedures en structuur niet respecteert. Blauw kan wantrouwen ervaren richting Groen, omdat het continu van mening en richting kan en mag veranderen naar gelang de omstandigheden dat vragen. Blauw kan hierdoor moeilijk bouwen op Groen.
 • Oranje kan Groen zien als ongericht, zweverig en weinig resultaatgericht. De overlegcultuur van Groen kan oranje behoorlijk dwarszitten, omdat het weinig voortgang met zich meebrengt. Ook vindt Oranje dat Groen zich wel heel erg veel met de emoties en gevoelslagen van de mens bezig houdt. Er zijn volgens Oranje namelijk ook andere factoren die er voor zorgen dat een mens en/of organisatie doet wat ie doet.
 • Geel vindt dat Groen teveel uitgaat van de eigen waarheid en kan Groen ervan betichten dat het werkelijke essentie van elk waardesysteem niet erkent. Geel vindt Groen ook teveel groepsgericht waardoor er relatief weinig ruimte overblijft voor individuele vrijheid. Geel kan zich storen aan het feit dat Groen altijd over van alles en nog wat praat en een mening heeft, maar uiteindelijk daar niets concreets mee doet.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Groene Waardesysteem?

 • Aandacht hebben voor iedereen en iedereen de ruimte geven om gehoord te worden.
 • Mensen stimuleren hun ware zelf te leven.
 • Ieder mens in zijn of haar eigenheid volledig accepteren.
 • Aandacht hebben voor processen en procesmatig denken (het gaat om het proces niet om het resultaat).
 • Mensen betrekken in besluiten en initiatieven. Draagvlak creëren voor belangrijke veranderingen. Mensen hun eigen verantwoordelijkheid geven.
 • Open atmosfeer creëren. Ook ruimte geven voor “veilige” kwetsbaarheid daarin.
 • De menselijke maat bewaken.
 • Goed luisteren, zelf zichtbaar durven zijn als mens met gevoelens.
 • Zaken persoonlijk maken en zichzelf daarin betrekken.

Wat zijn passende interventies als je te maken hebt met individuen of groepen die gecentreerd zijn in het Groene waardesysteem?

Samenwerken
Om samen te werken is werkelijk contact maken essentieel. Dit betekent dat mensen zich op gevoelsmatig niveau met elkaar moeten kunnen verbinden. Dit alles vraagt om veel communicatie, begrip en inlevingsvermogen.
Vertrouwen kweken
Wees werkelijk geïnteresseerd in de ander. Vraag naar de gevoelslaag en laat vooral ook zelf je kwetsbare kant zien. Stel je gelijkwaardig op naar de ander.
Confronteren
Ga altijd uit van de dialoog en het geven van positieve feedback. Accepteer ook vooral de negatieve aspecten van iemand (leg uit dat deze niet negatief zijn). Wees niet te direct en te dwingend. Geef mensen de ruimte hun eigen antwoorden in zichzelf te vinden. Hou de confrontatie “zacht” van aard. Het is beter om eerst een beetje om de hete brei heen te draaien en pas daarna to the point te komen.

Bekijk filmfragmenten die volgens ons typisch Groene elementen bevatten
Als je het lastig vindt om je positief te verhouden tot het Groene waardesysteem, lees dan eens de onderstaande gezegden om de algemeen geaccepteerde wijsheid te kunnen ervaren van Groen.

 • Alles van waarde is weerloos
 • Tijd heelt alle wonden
 • You must be the change you wish to see in the world
 • Liefde overwint alles
 • All you need is love
 • Happiness is only true when it’s shared
 • Het ijs breken
 • Je hart ophalen
 • Gelijke monniken, gelijke kappen
 • Iemand een hart onder de riem steken
 • Je ziel in lijdzaamheid bezitten
 • Stille wateren hebben diepe gronden
 • Gods water over gods akker laten lopen
 • Iets met de mantel der liefde bedekken