Kenmerken Turkooise Waardesysteem

Op deze pagina treft u puntsgewijs de belangrijkste kenmerken aan van het Turkooise waardesysteem. Klik op een onderwerp om de onderliggende tekst zichtbaar te maken. 
De afbeelding rechts is een voorbeeld van een organisatievorm passend bij het Turkooise waardesysteem.

Wat is de essentie van het Turkooise Waardesysteem?

Kernwaarden:
Wereldomvattend, vernieuwen
Paradigma:
Holisme: “We zijn”
Wereldbeeld:
De wereld is een netwerk van onderling afhankelijke eenheden, die een holistisch organisme vormen.
Levensmotto:
“Ik zet mezelf in ten behoeve van de existentiële realiteit.”
Levensthema:
Dynamische balans tussen zijn en worden: het is goed zoals het is en tegelijkertijd moet het natuurlijk helemaal anders.
Levensinstelling:
Energetische verbindingen zijn nodig om heelheid en eenheid te ervaren en te belichamen.
Ontwikkeling:
Spirituele intelligentie, energetische velden, presentie en ‘rusten in zijn’.

Wat is de oorsprong van het Turkooise Waardesysteem?

Periode:
30 jaar geleden
Plaats:
Westerse Wereld
Grondleggers:
Systeemdenkers en holisten zoals bijv. David Bohm, Rupert Sheldrake, Ken Wilber, James Lovelock en Pierre Teilhard de Chardin.
Als reactie op:
Vanuit de meer individueel georiënteerde wereld van Geel ontstaat de realisatie dat het individu complexe wereldlijke zaken niet alleen kan oplossen en dat daarvoor gecoördineerde gezamenlijke actie nodig is. Daarnaast groeit het besef dat de aard en natuur van de mondiale problematiek, en de oplossingen die daarvoor nodig zijn, voorbij gaat aan de wereld en de manier van denken zoals we die kennen. Mensen gaan ervaringsgericht zoeken naar manieren om de schijnbare chaos van het leven te herordenen. Hierbij vertrouwen ze op natuurlijke wijsheid en zijn ze dienend aan de realiteit om de gewenste impact te maken. Er vindt integratie plaats op cognitief, emotioneel, instinctief en energetisch niveau.

Wat ontwikkelt zich in de mens bij activering van het Turkooise waardesysteem?

Spirituele intelligentie, energetische velden, connectie met energetische werelden, presentie, ‘rusten in zijn’ en leven vanuit een universeel bewustzijn en bestaan.

Wat zijn kenmerken van de historische ontwikkeling van het Turkooise waardesysteem?

Energiebronnen:
Energetische velden, kosmische energie en akasha-veld.
Economie:
Wereldeconomie in balans met alle elementen van het leven, de aarde en het universum.
Religie:
Holistische spiritualiteit, waarin verbinding gezocht wordt tussen het aardse leven, de esoterie van geldende religies en het universele bewustzijn.
Cultuurthema:
Collectief individualisme, kosmische spiritualiteit en aardse veranderingen.
Kunststromingen:
Energetisch geladen kunstvormen.
Leiders:
Zij die mensen van nature leiden op dat moment in die toestand, waarbij alle dimensies van het leven en het universum synergetisch op elkaar zijn afgestemd.
Uitvinding:
Het werken met energetische velden.
Vernieuwing:
Synergie op wereldniveau.

Wat zijn manifestaties van Turkoois als dominante waardesysteem in onze leefomgeving?

Leefgemeenschapsvormen:
Projecten waarin de economische, duurzame, menselijke, spirituele en planetaire dimensies van leven, wonen en werken geïntegreerd worden met de niet direct zichtbare realiteiten.

Wat zijn de algemene kenmerken van het Turkooise waardesysteem?

 • Synergie tussen alle vormen en krachten van leven
 • Overgave, acceptatie en natuurlijke vreugde
 • Instinct, intuïtie en cognitie geïntegreerd
 • Energetisch verbindingen leggen
 • Contemplatief, helder bewustzijn en wezenlijke rust
 • Holistisch en collectief bewustzijn
 • Kosmische spiritualiteit en transpersoonlijk
 • Wereldlijke perspectieven zijn belangrijker dan die van lokale, kleine en specialistische groeperingen; het geheel-zijn is even belangrijk als het deel-zijn
 • Integratie van alles wat is, met alles wat was en ooit zal zijn. Visie vertalen naar integrale benaderingen van het leven e bijbehorende Praxis

Hoe herken je de aanwezigheid van Turkoois?

Turkoois herken je aan een integratieve benadering en beleving van lichaam, geest en ziel. Het neemt de energetische dimensies en de niet-zichtbare dimensies van het leven in ogenschouw in het dagelijks leven en werk. Turkoois gaat uit van de kosmos en ziet onszelf als klein radartje in het grote web en mysterie van het leven. Het is altijd dienend aan het grotere geheel en/of de kosmos en weet dit goed te vertalen naar het aardse leven in het hier-en-nu.

Hoe herken je de afwezigheid van Turkoois?

Het aardse leven, de wereld en de kosmos wordt niet als één geheel gezien. Er is sprake van een gefragmenteerde benadering van zaken. De energetische dimensie van het leven wordt niet serieus genomen.

Hoe ga je om met het Turkooise waardesysteem?

Bij Turkoois is volledige integratie de norm, in de breedste zin van het woord. Alles facetten en aspecten van het leven dienen op waarde te worden geschat en te worden geïncludeerd. Ga voorbij ego in leven en werk en richt je op het realiseren van een dynamische balans tussen mensen, dieren, de natuur, de aarde en het universum.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Turkooise waardesysteem?

Meer ruimte en openheid creëren voor het werken met eenheidsbewustzijn, andere werelden en energetische dimensies. De discipline en vertraging opbrengen om hierop af te kunnen stemmen.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Turkooise waardesysteem?

Een sfeer van afgescheidenheid creeren. De wereld puur vanuit het ik of de mens te zien. Energetische dimensies van het leven buiten beschouwing laten.

Vanuit essentie is Turkoois niet goed of fout. Turkoois is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Turkoois.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Turkooise Waardesysteem?

De wereld en de kosmos als één integraal geheel te zien. Samen zoeken, voelen en pragmatisch werken aan het oplossen van grote complexe problemen die de mensheid en de aarde dienen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Turkooise Waardesysteem?

Blijven hangen (‘drijven’) in spiritueel en/of kosmisch bewustzijn zonder tot aardse actie over te gaan.

Welke vooroordelen kunnen andere waardesystemen hebben als ze kijken naar het Turkooise waardesysteem?

 • Paars kan Turkoois zien als niet van deze wereld, niet in lijn met de realiteit van de dag.
 • Rood heeft moeite om Turkoois werkelijk te kunnen zien. Volgens Rood is Turkoois wereldvreemd en neemt het geen stelling in, waardoor het dit waardesysteem maar moeilijk kan respecteren.
 • Blauw kan Turkoois zien als meewaaiend en structuurloos en heeft moeite met het feit dat Turkoois zich continu aanpast aan de steeds veranderende leefomgeving.
 • Oranje kan Turkoois zien als zweverig, dagdromend en utopisch.
 • Groen kan Turkoois zien als zeer relativerend, onpersoonlijk en wel heel erg breed georiënteerd. Hierdoor wordt Turkoois op een bepaalde manier ongrijpbaar voor Groen.
 • Geel kan Turkoois zien als te rustig, te accepterend en daardoor te weinig actiegericht.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Blauwe Waardesysteem?

 • In staat zijn om vanuit universele samenhang complexiteit te kunnen vertalen naar eenvoudige pragmatische zaken op indivueel, groeps, land en mondiaal niveau.
 • Energetisch, cognitief, emotioneel, spiritueel en fysiek op alle facetten van het leven en werk kunnen afstemmen.
 • De ander zijn of haar plaats in het grote geheel laten zien en ervaren.
 • Mededogen tonen en tegelijkertijd doorsnijdend zijn in het belang van wat gedaan moet worden.

Wat zijn passende interventies als je te maken hebt met individuen of groepen die gecentreerd zijn in het Turkooise waardesysteem?

Samenwerken
De kracht van samenwerken tussen mensen in Turkoois ligt in het vermogen om waarheid, kennis en kunde van eenieder collectief maken en deze te transformeren tot wijsheid van het systeem. Daarnaast is Turkoois goed in staat om samen te werken met alle dimensies van de realiteit.
Vertrouwen kweken
Stem je energetisch af op de ander en het universum. Praat vanuit je energetisch centrum en includeer alle realiteiten in contact.
Confronteren
Wees compleet open en luister én voel met je gehele systeem van zintuigen en waarnemingen. Ga uit van het principe ‘face everything, avoid nothing’. Wees waarderend voor wat is en meedogenloos mededogend over wat kan zijn.

Bekijk filmfragmenten die volgens ons typisch Turkooise elementen bevatten
Als je het lastig vindt om je positief te verhouden tot het Turkooise waardesysteem, lees dan eens de onderstaande gezegden om de algemeen geaccepteerde wijsheid te kunnen ervaren van Turkoois.

 • Alles is goed zoals het nu is en morgen moet alles anders
 • To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower
 • Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour