Kenmerken Oranje Waardesysteem

Op deze pagina treft u puntsgewijs de belangrijkste kenmerken aan van het Oranje waardesysteem. Klik op een onderwerp om de onderliggende tekst zichtbaar te maken. 
De afbeelding rechts is een voorbeeld van een organisatievorm passend bij het Oranje waardesysteem.

Wat is de essentie van het Oranje Waardesysteem?

Kernwaarden:
Autonomie, materialistisch, resultaatgericht
Paradigma:
Succes: “Ik verbeter mijzelf”
Wereldbeeld:
De (maakbare) wereld is vol mogelijkheden en kansen en de wereld is geheel te doorgronden met de ratio en het verstand.
Levensmotto:
“Ik zet mezelf neer op een calculerende manier.”
Levensthema:
Verkrijgen van materiële overvloed, individuele vrijheid en het benutten van kansen.
Levensinstelling:
Ik ben verantwoordelijk voor mijn welvaart en daarom ontplooi ik mijn talenten. Ik denk dus ik besta.

Wat is de oorsprong van het Oranje Waardesysteem?

Periode:
2.500 jaar geleden
Plaats:
Griekenland
Grondleggers:
Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles & Ptolemaeus
Als reactie op:
In de stabiele en veilige wereld van Blauw ontstaat er ruimte voor het individu om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Het gemis aan vrijheid onder Blauw zorgt voor verbittering bij het individu waardoor de behoefte aan zelfbeschikking wordt aangewakkerd. Het individu wil vrij zijn om het eigen leven te bepalen, om een eigen mening te vormen en om de eigen waarheid te zoeken. Het individu maakt zich los van de afwachtende houding van Blauw en heeft de drive (en vindt zichzelf daarvoor ook slim genoeg) om nu de vruchten te gaan plukken van de materiële overvloed die het leven te bieden heeft. Door het succes van Blauw ontstaat er ook overvloed en vindt verstedelijking plaats. Handel, competitie en geld als ruilmiddel worden steeds belangrijker. De leefomgeving wordt meer en meer in termen van kansen en mogelijkheden gezien. Het aardse leven en denken wordt waardevoller dan de religieuze sferen en de cognitie, ratio en het wetenschappelijk denken worden de dominante levensparadigma’s. Levensvreugde en genieten van het succes worden belangrijker dan het leven voor het hiernamaals.

Wat ontwikkelt zich in de mens bij activering van het Oranje waardesysteem?

Logisch denkvermogen, scherp waarnemen en analyseren, individuele talenten ontdekken en ontwikkelen.

Wat zijn kenmerken van de historische ontwikkeling van het Oranje waardesysteem?

Energiebronnen:
Stoomenergie, fossiele brandstoffen, electriciteit en atoomenergie.
Hoogtepunten:
Renaissance, Gouden Eeuw, Verlichting, Industriële Revolutie, wederopbouw periode na de Tweede Wereldoorlog en de wereldwijde ICT ontwikkeling.
Dieptepunten:
Uitbuitend kapitalisme, vernietiging milieu, materialisme en kille zakelijkheid en rationaliteit.
Economie:
Industriële productie drijvend op massaconsumentisme.
Religie:
Humanisme, geloof in eigen kunnen, liberalisme, individualisme en secularisme.
Cultuurthema:
Natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid.
Kunststromingen:
Renaissance, realisme, impressionisme
Leiders:
President, premier, CEO, ondernemer en commissaris.
Uitvinding:
Polyfonie, boekhoudkunde, boekdrukkunst, perspectief, microscoop, cartografie, ondernemingsaandelen, stoommachines, gemotoriseerde voertuigen, informatie- en communicatietechnologie, e.v.a.
Vernieuwing:
Wetenschap, technologie, democratie, mensenrechten, vrije handel, kennis- en diensten economie, trias politica, emancipatie, industrie, massaproductie, etc.

Wat zijn manifestaties van Oranje als dominante waardesysteem in onze leefomgeving?

Leefgemeenschapsvormen:
Sociale klassen van kapitalisten en arbeiders, ondernemingen
Leefgemeenschappen:
Het Vrije Westen (w.o. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië, etc.)
In Nederland:
Liberalen, humanisten, yuppies en onafhankelijke denkers.

Wat zijn de algemene kenmerken van het Oranje waardesysteem?

 • Rationeel, materialistisch, competitief, excellerend, elitair, imago-gevoelig, succes- en doelgericht en pragmatisch
 • Ambitieus en streven naar geld, status en erkenning
 • Resultaatgericht zoeken naar vooruitgang
 • Doelgerichte planning en strategie om beter te worden
 • Materialistische focus op concurrentie en winnen
 • Willen = kunnen
 • Veelzijdig, ondernemend en gaat uitdagingen aan
 • Flexibel, maar ook serieus
 • Gericht op resultaat, groei en efficiency
 • Het ‘spel’ spelen: van krantenjongen naar miljonair
 • Imagogericht: ‘You never get a second change for a first impression’
 • Wil graag ‘leuke dingen doen met leuke mensen’

Hoe herken je de aanwezigheid van Oranje?

Oranje herken je aan de drang naar persoonlijk resultaat, succesvol willen zijn en de hang naar status. Oranje is onderzoekend van aard en kan pragmatisch schakelen in verschillende situaties. Voor Oranje zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden: er is nooit één oplossing en als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Oranje wil het spel spelen en leuke dingen met leuke mensen doen. Oranje is positief van aard, geniet van het leven en het behaalde succes.

Hoe herken je de afwezigheid van Oranje?

Meer van hetzelfde, geen resultaatgerichtheid en weinig drive om te veranderen en te ontwikkelen. Gebrek aan strategie, visie en ondernemerschap en een grote mate van streven naar gelijkheid. Beslissingen nemen kost veel tijd en veel gebeurt op basis van zekerheden. Er is weinig plezier te bespeuren en de energie is laag en zwaar.

Hoe ga je om met het Oranje waardesysteem?

Oranje wil vrij kunnen zijn om (zelf) gestelde doelen te behalen, dus geef Oranje de vrijheid om eigen invulling te geven aan resultaatafspraken. Speel het spel mee. Hou de zaken leuk en interessant. Wees snel, actiegericht en assertief. Verhaal over successtories en andere facts & figures. Plaats conflicten steeds in het perspectief van het te bereiken doel.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Oranje waardesysteem?

Uitdagingen en resultaten stellen. Focus op wat bereikt moet worden. Prikkel mensen en denk flexibel mee in mogelijkheden. Zorg voor een competitieve, kleurrijke, afwisselende en speelse omgeving met veel ruimte en vrijheid voor het individu.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Oranje waardesysteem?

Meer van hetzelfde (laten) doen en teveel in het verleden blijven hangen. Geen strategie of visie hebben. Zwakte tonen in het proces en de sturing ervan. Teveel uitweiden zonder (of te laat) to-the-point te komen. Jezelf klein houden, jezelf niet laten zien en onder het maaiveld blijven. De discussie over resultaat uit de weg gaan.

Vanuit essentie is Oranje niet goed of fout. Oranje is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Oranje.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Oranje Waardesysteem?

Resultaatgericht, onderzoekend, strategisch kunnen denken, pragmatisch schakelend met problemen en ondernemend

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Oranje Waardesysteem?

Calculerend, opportunistisch, overgebruik leefomgeving, manipulatie en misbruik natuur en milieu, duikgedrag, te functioneel, te druk, nooit genoeg hebben en het uit het oog verliezen van het menselijke aspect.

Welke vooroordelen kunnen andere waardesystemen hebben als ze kijken naar het Oranje waardesysteem?

 • Paars kan Oranje zien als arrogant en vindt het teveel voor eigen gewin gaan. Volgens Paars heeft Oranje te weinig oog voor de groep en het verleden.
 • Rood kan Oranje zien als glad, draaikonterig en teveel meebewegend met de omstandigheden om te krijgen wat ze willen. Omdat Oranje niet openlijk gaat staan voor wat hij/zij wilt en een politiek spel speelt in plaats van een standpunt in te nemen is, komt het op Rood ook onduidelijk, onbetrouwbaar en respectloos over.
 • Blauw kan Oranje als “te kort door de bocht” zien. Volgens Blauw buigt Oranje de regels te snel en te vaak t.b.v. het eigen gelijk, waardoor het onrechtvaardig overkomt. Omdat voor Oranje het doel de middelen heiligt is het niet standvastig genoeg en heeft het een losse moraal.
 • Groen kan Oranje zien als onecht en egocentrisch. Volgens Groen maakt Oranje iets te snel excuses en walst het te snel over persoonlijke en (inter)menselijke vraagstukken heen. Oranje is te doelgericht en laat het proces (hoe doen we het met elkaar?) teveel buiten beschouwing.
 • Geel kan Oranje zien als opportunistisch en individualistisch. Volgens Geel vergeet Oranje de essentie (waar gaat het werkelijk om?) en is het niet in staat het geheel met elkaar te verbinden en de actualiteit in een grotere integrale context te zien.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Oranje Waardesysteem?

 • Resultaatgericht sturen, de doelen scherp voor ogen houden en strategisch manoeuvreren.
 • Gedreven ondernemerschap tonen en succesvol willen zijn.
 • Uitdagingen aangaan, kansen zien en benutten.
 • Een goede antenne hebben voor trends en ontwikkelingen.
 • Flexibel meebewegen met de werkelijkheid.
 • Zoeken naar mogelijkheden om succes te hebben.
 • Aanstekelijk elan en jezelf op goed verzorgde en professionele wijze presenteren.
 • Stimuleren van individuele initiatieven, mensen uitdagen hun mogelijkheden verder te verkennen en waarderen en belonen van successen.
 • In staat zijn om jezelf/ je afdeling / je organisatie concreet en met flair neer weten te zetten.

Wat zijn passende interventies als je te maken hebt met individuen of groepen die gecentreerd zijn in het Oranje waardesysteem?

Samenwerken
Samenwerken vraagt een gemeenschappelijk doel. Stel targets en uitdagingen vast, leg een stip op de horizon en vraag een ieder hoe hij/zij daar een bijdrage aan gaat leveren. Geef iedereen de ruimte om zelf invulling te geven aan het te behalen resultaat. Beloon de zowel de samenwerking als de individuele prestatie.
Vertrouwen kweken
Erken individuele prestaties en status. Vier successen. Stimuleer creativiteit en beloon innovaties.
Confronteren
Confronteer doelgericht, in relatie tot de afgesproken targets. Wees prikkelend en uitdagend. Zorg voor verbeterprojecten (hoe kan jij nog beter worden?). Geef tips en wees duidelijk, concreet en to the point. Scheidt de zaak van de persoon in het geven van feedback.

Bekijk filmfragmenten die volgens ons typisch Oranje elementen bevatten
Als je het lastig vindt om je positief te verhouden tot het Oranje waardesysteem, lees dan eens de onderstaande gezegden om de algemeen geaccepteerde wijsheid te kunnen ervaren van Oranje.

 • Willen = kunnen
 • The sky is the limit
 • Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen
 • If you do what you did, you get what you got
 • Ieder nadeel heb z’n voordeel
 • Al doende leert men
 • Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven
 • You never get a second chance to make a first impression!
 • Wie niet sterk is moet slim zijn
 • Er zijn vele wegen die naar Rome leiden
 • Zich op glad ijs begeven
 • Wie niet waagt, die niet wint
 • Een schelvis uitwerpen om een kabeljauw te vangen
 • Het mes snijdt aan twee kanten