The Theory That Explains Everything

Spiral Dynamics integral is een meta-model. Het biedt een perspectief om de werkelijkheid in al z’n facetten in samenhang te begrijpen. Het wordt daarom (gekscherend) ook wel eens The Theory That Explains Everything genoemd. Gekscherend, maar er zit een kern van waarheid in, want Spiral Dynamics is toepasbaar in iedere situatie en kan op zowel individueel, team, organisatie als maatschappelijk (lokaal, nationaal en internationaal) niveau worden ingezet.

SDi geeft naast verklaringen en bewustzijn (be)grip en handvatten om de ontwikkelingen en veranderingen die plaatsvinden in de wereld om u heen, in uw werk, in uw privéleven en in uzelf beter te kunnen duiden. Hierdoor zorgt SDi ervoor dat u op een andere (lees: waardevrijere) manier naar de werkelijkheid kunt kijken: u zult de krant op een andere (lees: meer in samenhang) manier gaan lezen en het journaal en actualiteitenprogramma’s op een andere manier gaan bekijken en beluisteren. En hierdoor kunt u gemakkelijker begrijpen hoe onze maatschappij is geworden tot wat hij vandaag is, en wat waarschijnlijk de natuurlijke volgende stap is.

Toepassingsmogelijkheden SDi

SDi kent vele toepassingsmogelijkheden. Het kan op verschillende manieren en in diverse fasen van ontwikkeling en verandering worden toegepast en ingezet als ontwikkelmodel en veranderinstrument.

In het algemeen kan SDi worden toegepast:

  • als analyse-instrument, om vragen en vraagstukken te verduidelijken;
  • als onderzoeksinstrument voor het vergaren van data rond persoonlijke, bedrijfsmatige en maatschappelijke situaties gericht op een specifieke vraagstelling;
  • als ontwerpinstrument voor het vormgeven van passende bestaanscondities, bedrijfsvormen en maatschappelijke oplossingen, en;
  • als implementatie-instrument in de ondersteuning van maatschappelijke verandering, organisatieverandering, cultuurontwikkeling, fusies, teamontwikkeling en persoonlijke begeleiding – inclusief de keuze voor passende werkvormen en communicatiestijlen.

De meest gebruikte toepassingsgebieden van SDi staan hieronder weergegeven. 

Organisatieontwikkeling
Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. SDi helpt bij vragen als ‘Waar staan we als organisatie?’, ‘Waar willen we naar toe?’ , ‘Hoe gaan we dit doen?’ en ‘Wat is daartoe de eerstvolgende stap?’. Bij die laatste vraag gaat het vaak om zaken als: wat drijft/demotiveert mensen, wat zijn natuurlijke neigingen en aandachtspunten, wat zijn blinde vlekken en hoe kun je daar tegenstuur aan geven?

Organisatieinrichting
Wat betekenen de recente ontwikkelingen voor de inrichting van de organisatie? SDi ondersteunt de keuze en vorming van de inrichting in de mate van gewenste autonomie, verbinding en structuur. Inrichting naar centrale of decentrale beweging en de mate van gerichtheid naar klant.

Begeleiding van ontwikkeling en inrichting van processen
Welke veranderingen zijn wenselijk in het licht van de ontwikkeling en inrichting? Wat is er nodig om dit te realiseren? Welke drijfveren werken mee en tegen in deze ontwikkelingen en hoe kunnen we dit gebruiken om succes te boeken?

Samenlevingsontwikkeling
De SDi manier van kijken biedt binnen een maatschappelijke en/of samenlevingsgerelateerde context diepgaande inzichten om op vernieuwende wijze om te gaan met vraagstukken rondom gebieds- en wijkontwikkeling,   gezondheidszorg, welzijn, integratie, onderwijs, milieu, duurzaamheid, leefkwaliteit en wonen. In deze contexten is SDi erop gericht om t.b.v. een gemeenschappelijk doel de diversiteit tussen mensen en organisaties zo optimaal mogelijk te benutten. 

Integraties & Fusies
Hoe gaan we diverse onderdelen samenbrengen; samen laten werken? Hoe krijgt inrichting vorm en borgen we dat synergie kan ontstaan?

Cultuurontwikkeling & -transformatie
Hoe ondersteunen we de ontwikkeling van gewenste omgang; ongeschreven regels die werken? Hoe hervormen we op een natuurlijke wijze onze cultuur naar de veranderende omgeving?

Projecten & Programma’s
De verander-kant van de organisatie vraagt vaak een specifieke aandacht en begeleiding, aangezien hier de focus specifiek op creatie en nieuwe dingen ligt, daar waar de lijnorganisatie het beheer en de continuïteit voor haar rekening neemt. Hoe professionaliseer je projecten en programma’s? Hoe veranderen mensen die zich met veranderingen bezig houden? Wat is nodig om de eerstvolgende natuurlijke stap te maken om slagingskansen en succes maximaal te kunnen maken.

Teamcreatie & Teamontwikkeling
Hoe zijn de sterke en zwakke punten van een team te begrijpen vanuit de gemeenschappelijke waarden? Hoe kun je bewust sturing geven aan de ontwikkeling van teams naar een complexer samenwerkingsniveau? En gegeven de aard van het werk en de zakelijke opdracht van het team: welke capaciteiten en vermogens in relatie tot drijfveren maken de juiste mix om tot resultaat te komen?

Werving & Selectie
Wat zijn de persoonlijke drijfveren en in hoeverre weet iemand een daarbij passende werkstijl te ontwikkelen? In hoeverre is iemand ook competent op gebieden die vanuit zijn waardesystemen niet direct voor de hand liggen – denk aan directieve leiders die ook kunnen polderen, of zorgvuldige regelaars die ook kunnen confronteren. En in hoeverre heeft iemand zelfkennis over zijn drijfveren in relatie tot zijn gedrag – ook over de schaduwzijden en blinde vlekken?

Medewerkerstevredenheid
Wat zijn de dominante waarden, wat vinden wij belangrijk? Wat kunnen wij doen om de tevredenheid van medewerkers te vergroten? Welke elementen spelen een rol bij de ontevredenheid en wat kunnen wij hieraan doen? In hoeverre staan ze open voor verandering en in welke mate ervaren ze weerstand, urgentie en perspectief om te veranderen?

(inter)Persoonlijk: Coaching & Begeleiding
Wat zijn mijn drijfveren en waarden en hoe komen die tot uiting in mijn werkstijl en persoonlijk leiderschap? Wat geeft mij energie en wat kost energie? Hoe manifesteer ik wat ik heb belangrijkst vind? Hoe kan ik positief gedrag vanuit mijn drijfveren laten zien – en negatief gedrag herkennen? Welke natuurlijke kwaliteiten en talenten heb ik vanuit mijn waarden – en welke blinde vlekken? Wat zijn mijn ontwikkelstappen en wat heb ik al in huis om die zelf te zetten?

Lees meer over SDI in de Praktijk: cases, klantvragen en referenties
Wilt u meer weten over de specifieke toepassingen van SDi in de dagelijkse praktijk?
Ga naar de website van Synnervate waar u concrete cases, klantvragen en referenties kunt vinden van de toepassingen van SDi op het gebied van team-, leiderschap- en organisatieontwikkeling.
U kunt ook contact met ons opnemen.

Lees meer over SDi in maatschappelijke context: salons, onderzoek, samenwerking & transitieprojecten

Wilt u meer weten over het gebruik van SDi in maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek?
Ga naar de website van het Center for Human Emergence waar u informatie kunt vinden over salons, projecten en publicaties.
U kunt ook contact met ons opnemen.